استانداردها

کیفیت تست شده

ASTM 4226 -------------- ASTM D714
ASTM D1308 ------------- ASTM D523 @60
ASTM G-53 -------------- ASTM D3363
ASTM D2247,1500 hrs ---- ASTM D-3359
ASTM B117,1500 hrs ----- ASTM 4803
DIN EN ISO 2409 -------- DIN EN 478


رنگ رنو پلاست +KP1.تست شده طبق استاندارد DIN EN ISO 2409.چشبندگی رنگ به سطح بوسیله برش لاتیس تست شده است.رنگ نباید پوسته و از سطح جدا شود. نتیجه : GT = 0 - چسبندگی عالی.


رنگ رنو پلاست +KP1 تست شده طبق DIN EN 478 . سطح رنگ شده بعد ازز خشک شدن تا دمای 150 درجه سانتی گراد گرم شده و سپس تابانده می شود.سپس در آب یخ سرد می گردد.نتیجه : نباید هیچگونه ترک ویا مشکلی در چسبندگی به سطح مشاهده گردد.


در صورت رعایت شرایط پاشش تمامی رنگها دارای 15 سال گارانتی می باشند.