مشارکت

1- اعلان محل اجرای پروژه
2- بازدید کارشناسان شرکت
3- بازدید از پروژه های در حال ساخت
4- بازدید از پروژه های ساخته شده
5- اعلان نظر تیم فنیدر خصوص ساخت پروژه مورد نظر
6- تفاهم نامه اولیه برای ساخت
7- عقد قرارداد قطعی و رسمی
8- شروع ساخت