نمایندگی ها
کد نمایندگی نام فروشگاه تلفن
دفتر مرکزی
101 آر بی سی ایران 021-88959511
021-88987117
تهران
102 عینک جی-خیابان آزادی ، خیابان جی 021-66003680
103 عینک شهلا-خیابان جمهوری 021-66727608
104 عینک امیر اپتیک-2خیابان جمهوری 021-66719141
105 عینک ستوده-خیابان فلسطین 021-66957666
106 عینک سلیم اپتیک-شهرک غرب 021-88366890-2
107 عینک پویا-نارمک 021-77894133
کرمان
110 عینک مرکزی-چهارراه مرکزی 034-32229674
رشت
111 عینک چشمان-خیابان گلستان 013-33112272
مشهد
112 عینک زایس-بلوار سجاد 051-37686661
113 عینک شهاب-چهارراه دکترا 051-38435080
114 عینک پژواک-بین دکترا و گلستان 051-38492040
115 عینک بصیر-خیابان دانشگاه 051-38400837
کرمانشاه
116 عینک سوما-پارکینگ شهرداری 083-37289778
بهشهر
117 عینک زایس-خیابان امام 011-34528126
شیراز
118 عینک نایس-خیابان هفت تیر 071-32341180
اراک
119 عینک ابن سینا-خیابان امام 086-32244724
دزفول
120 عینک اپتیک دزفول-خیابان آفرینش 061-42252100
بوشهر
121 عینک زایس 077-33530322